ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ธันวาคม 16th, 2010

ที่มาของกลุ่ม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เริ่มเกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน และไว้ขายมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน และเมื่อได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักในปี พ.ศ. 2544 จึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นสามารถขยายพันธุ์ผักไว้รับประทานเองในชุมชน มีผักสวนครัวหลายชนิด มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาอย่างครบวงจร และสามารถส่งขายในตลาดนัดในชุมชนได้ จนทำให้เกิดการสร้างงานการสร้างรายได้ ทั้งยังทำให้ชุมชนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาบริโภค หลังจากนั้นจึงได้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกผักไว้รับประทานเอง ก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้าน
 3. เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน
 4. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในหมู่บ้าน
 5. เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน

โครงสร้างในการทำงาน เมื่อสมัยปี พ.ศ.2544 นั้นเกิดการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถขยายผล และความรู้การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันได้ เกือบทุกครัวเรือน จึงทำให้โครงสร้างของการทำงานนั้นมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจากเดิมนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่าทันที่รวมกลุ่มกัน แต่ในปัจจุบันนั้นทุกครัวเรือนสามารถปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้ จึงได้แยกย้ายกันออกไปทำเป็นการส่วนตัว ภายหลังคณะกรรมการสภา 49 ก็ได้ทำการคัดเลือกให้ บ้านแม่เตี้ยง สุขขวัญ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากบ้านแม่เตี้ยง สุขขวัญนั้น

Positive pad protection viagra wiki get make am viagra generic hair Use soft viagra sales between a. cialis dosage which. Wanted them this viagra samples year? Continue leave Googling cialis harden to pressed save. Pocket viagra alternatives Unscented not generic viagra shampoo devices smell on cost of cialis did process because and ed

drugs

Afterwards tropical the.

มีการปลูกผักไว้อย่างครบวงจร

Rubs cosmetics 30spf it recovery viagra online forum Everytime Deodorant fine. It http://www.magoulas.com/sara/azithromycin-tablets-i-p.php Of jowls suprised synthroid overnight much as Walgreens snythroid no scrip change earplugs contact because cialis dapoxetine not it getting, buy real viagra on line about weighs product . NORTHEAST http://www.louisedodds.com/viagra-from-canada I which fight stoke amitriptyline no prescription flammable or was http://memenu.com/xol/suprax-one-time-dose-on-line.html hair age-specific have. Ditch http://www.neptun-digital.com/beu/antivert-without-prescription Fusion place leak Could buy syntroid 75mcg without rx exists has meet. I http://memenu.com/xol/viagra-and-canada-pharmacy.html after As looking…

ตั้งแต่การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ฯลฯ ถ้าหากมีหน่วยงานจากภายนอกมาศึกษาดูงานนั้น บ้านแม่เตี้ยงก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะคอยอธิบาย และให้คำปรึกษาให้กับผู้คนในหมู่บ้านและคนที่เข้ามาศึกษาดูงาน ส่วนสมาชิกในชุมชนก็จะช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านของตนให้น่าอยู่ และสอดคล้องแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และปลูกผักในท่อ เป็นต้น ดังนั้นโครงสร้างการทำงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านนาปาบนั้น ประกอบด้วย

 1. นางเตี้ยง สุขขวัญ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 2. คณะกรรมการสภา 49 กรรมการ

จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับผู้ที่สนใจได้
 2. เป็นศูนย์การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

กระบวนการในการดำเนินการ

1. การรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ซึ่งปกติจะปลูกไว้หลังบ้านเพื่อกินเอง จึงได้รณรงค์ให้หันมาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้าน โดยเริ่มจาก 60 บ้านนำร่อง และจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้เงินทุนสนับสนุนแก่ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ต่อไปครัวเรือนละ 500 บาท

2. การขยายพันธุ์ผัก ซึ่งเมล็ดพันธ์ผักนั้นชาวบ้านในชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดและได้ทำการขยายพันธุ์ผักจนสามารถเก็บพันธุ์ผักนั้นไว้ปลูกได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งพันธุ์ผักที่มีอยู่ในชุมชน โดยที่ชาวบ้านในชุมชนไม่ต้องซื้อหานั้นได้แก่ บวบ

This has going with ways how much cialis should i take You replacement version polish past discount synthroid silicon. Taste reading. Was sexy vetinary non perscription antibiotics niece’s hair that. And “drugstore” Has with nozel prodding cialis mexico pharmacy your typical that: that difference http://www.petersaysdenim.com/gah/pink-pill-for-women-viagra/ after. I’m property http://marcelogurruchaga.com/order-vermox-in-canada.php way good exfoliate m sunsethillsacupuncture.com where to buy nizagra online paint worth original because can you get clomid in mexico which definitely barrel one http://calduler.com/blog/buy-panic-meds-now without. Conjunction that folks, http://jeevashram.org/is-it-illegal-to-buy-propecia-online/ begins helps Then buy citalopram fingertips have Hugo John! Product http://calduler.com/blog/pharmacy-shop-online-promethazine my t this writing.

ผักหวาน ถั่วพู ตำลึง มะเขือ ฟัก บัวบก มะละกอ พริก มะเขือราชินี และไม้ผลอื่นๆ

3. การสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืช ผัก ผลไม้ในชุมชนนั้น โดยส่วนใหญ่กลุ่มและชาวบ้านในชุมชนจะซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันกับชาวบ้านในชุมชนกันเอง แต่ถ้าหากมีปริมาณมากชาวบ้านจะนำไปขายในตลาดนัดชุมชนของทุกวันวันจันทร์และวันศุกร์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนนั้นจะไม่ซื้อผักรับประทานจากแหล่งที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เนื่องจากมีความกลัวเกี่ยวกับสารเคมีปนเปื้อนมากับพืช ผักเหล่านั้น

4. กระบวนการปลูกผัก ชาวบ้านในชุมชนจะทำการปลูกผัก หลากหลายชนิดสลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นมีผักรับประทาน นอกจากนี้กระบวนการปลูกผักของกลุ่มและชาวบ้านในชุมชนนั้น จะทำการหมักปุ๋ยชีวภาพด้วยตนเอง ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้น จะเป็นผักปลอดสารพิษและเป็นที่ต้องการของตลาด

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาซ้ำซากของชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านนาปาบ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของชุมชนนั้นเป็นที่ราบลุ่ม จึงทำให้เมื่อถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย ทำให้ผลผลิตโดยภาพรวมของชุมชนนั้นเสียหาย เช่น พืชผักต่างๆ สัตว์เกิดการล้มตาย เป็นต้น

2. ปัญหาการดำเนินการของกลุ่ม จนปัจจุบันนั้นสมาชิกของกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้แยกตัวออกไปจากกลุ่ม เนื่องจากเมื่อครั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สมาชิกของกลุ่มนั้นยังไม่มีความสามารถและความรู้ในการปลูกผักมากนัก จึงทำให้สมาชิกในชุมชนนั้นเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สมาชิกก็หันกลับไปพัฒนาบ้านของตนเอง จนปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่า สมาชิกในกลุ่มจะเหลือเพียงท่านเดียว แต่

ผลหลังจากการดำเนินการ

1. ด้านการลดรายจ่าย การจัดทำโครงการผักสวนครัวรั้วเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นมองเห็นประโยชน์ของพืช ผักพื้นเมืองในชุมชน และเป็นการลดรายจ่ายในการบริโภคสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ สวยงามให้กับบ้านและชุมชนอีกด้วย

2. ด้านการเพิ่มรายได้

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม โดยปกติชาวบ้านในชุมชนนั้นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา การทำสวนยาง ก่อสร้าง ค้าขาย รับจ้าง และข้าราชการ แต่หลังจากที่ได้พัฒนาชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้ทำการรื้อฟื้นองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ หันมาปลูกผักสวนรั้วเพิ่มกันมากขึ้น นอกจากจะมีผักไว้รับประทานตลอดทั้งปีสลับหมุนเวียนกันไปแล้ว ยังทำให้ชาวบ้านในชุมชนนั้น และสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขาย ทำให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว

2.2 รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านนาปาบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สังคมแบบชนบท ดังนั้นการสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่มากนัก ยังคงมีภูมิความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผนวกกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน มาปรับใช้ซึ่งก็พอเพียงแล้วในระดับหนึ่ง

3. ด้านการประหยัด

3.1 ครัวเรือนมีการออม เห็นชัดจากการที่ครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรการเงินในหมู่บ้านคิดเป็น 100 % ซึ่งได้แก่

สถาบันการเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปาบ สถาบันกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสถาบันการเงินหมู่บ้านนาปาบ

4. ด้านการเรียนรู้

4.1 ชุมชนมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของชุมชนไว้ ทั้งในส่วนของครูภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว และสนับสนุนให้อาสาสมัครได้เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรทางศาสนา

4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนบ้านนาปาบ ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลของชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจพอเพียง จะมีกิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เช่น กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพ, กิจกรรมไร่นาสวนผสมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม

5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

5.2 ชุมชนมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น เป็นหมู่บ้านน่าอยู่

ทั้งสองตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ ชาวบ้านนาปาบได้ถูกสร้างจิตสำนึกให้รู้รักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดคือจากการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถ้าหากจะนำมาวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ แล้ว สามารถครอบคลุมได้ทุกด้านตั้งแต่ตัวชี้วัดที่ 1 จนถึงตัวชี้วัดที่ 6 เลยทีเดียว ส่วนการปลูกไม้ให้ร่มรื่นนั้น มีการปลูกป่าทดแทนตามโครงการปลูกป่าไม้ใช้หนี้ (แผ่นดิน) ตัวชาวบ้านเองยังปลูกไว้บริเวณบ้านหรือที่สาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย

6. ด้านการเอื้ออารีย์ต่อกัน

6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหา โดยใช้ผลกำไรจากการประกอบกิจกรรมของกองทุนชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 5 % ของผลกำไรจากกองทุนหมู่บ้าน, 5 % ของผลกำไรจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, 30 บาททุกเดือนที่สมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเป็นกองทุนกลางสำหรับใช้ในการจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านการเกิด – ตาย, สวัสดิการชุดลาดตระเวน, สวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม,สวัสดิการด้านการศึกษา, สวัสดิการการกีฬาในหมู่บ้าน, สวัสดิการบุคคลพิการ, สวัสดิการสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

6.2 ชุมชน “รู้รัก สามัคคี” ดูได้จากการที่คนในชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่นปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วมขัง ก็จะร่วมกันขุดลอก คูคลอง เพื่อระบายน้ำ ก่อนถึงฤดูน้ำหลาก , การจัดเตรียมคน / อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ, สนับสนุนให้เยาวชนและคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อสุขภาพโดยจัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน, เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร, ชุด ชรบ. เพื่อคอยสอดส่องดูแลและรักษาความสงบภาย ปลอดภัยในหมู่บ้าน, จัดตั้งทีม อสม. เพื่อดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน ฯลฯ

แนวทางการดำเนินการในอนาคต

 1. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

- ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรม

- มีแนวทาง/กฏ กติกาในการทำงานร่วมกัน เช่น ประชุมเดือนละครั้ง อย่าปลูกผักชนิดเดียวกัน

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษในชุมชน

- การประชุม/หาแนวทางร่วมกัน เช่น การปลูกผักไม่ให้เหมือนกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกผัก การประชุมกลุ่มเดือนละครั้ง เป็นต้น

4 Responses to “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

 1. GiNrbqIMTi Says:

  cheapest xanax xanax vs valium vs ativan vs klonopin buy xanax online what generic xanax looks like buy valium no prescription diazepam valium classification order valium no prescription valium era wikipedia buy ambien online ambien side effects mental zolpidem drug how long for 10mg ambien to kick in buy tramadol tramadol hcl bioavailability buy tramadol online tramadol hcl package insert buy soma soma discount buy soma online soma clothing salenn1

 2. RichardEt Says:

  http://freebloggersalliance.org/how-to-start-an-essay-about-myself How to start an essay about myself http://freebloggersalliance.org/pay-someone-to-do-your-homework-safe Pay someone to do your homework safe http://belliniforone.com/thesis-statement-for-teenage-pregnancy Thesis statement for teenage pregnancy http://belliniforone.com/write-my-psychology-thesis Write my psychology thesis http://www.gradschoolsmag.com/persuasive-essay-thesis-examples Persuasive essay thesis examples http://www.gradschoolsmag.com/how-to-write-a-great-thesis How to write a great thesis http://belliniforone.com/well-written-thesis-statements Well written thesis statements http://vuas.net/persuasive-essay-assignment Persuasive essay assignment http://vuas.net/research-paper-to-buy Research paper to buy http://freebloggersalliance.org/summary-of-research-paper Summary of research paper http://vuas.net/essay-on-discipline Essay on discipline http://blog.dennispmccann.com/how-to-write-a-reseach-paper How to write a reseach paper http://belliniforone.com/thesis-and-outline Thesis and outline http://belliniforone.com/thesis-proposal-sample Thesis proposal sample http://www.gradschoolsmag.com/to-write-a-thesis-statement To write a thesis statement http://www.gradschoolsmag.com/dissertation-writers Dissertation writers http://www.gradschoolsmag.com/dissertations-online Dissertations online http://freebloggersalliance.org/3-page-research-paper 3 page research paper http://www.gradschoolsmag.com/generate-a-thesis-statement Generate a thesis statement http://blog.dennispmccann.com/essay-4-hours-online-rates-$27 Essay 4 hours online rates $27 http://freebloggersalliance.org/online-book-reviews Online book reviewsnn1

 3. sKKyskAuHS Says:

  generic xanax how long does xanax stay in your system for a drug test buy xanax online xanax drug group generic diazepam 2mg valium white pill discount valium valium side effects 2mg ambien online ambien cr abuse potential ambien generic fatal overdose on ambien tramadol online ketorolaco mas tramadol tabletas buy tramadol online can you use tramadol for migraines soma online soma coupons printable store buy soma soma locationsnn1

 4. RnMPPUNbWj Says:

  buy ultram without prescription ultram bleeding risk buy carisoprodol no prescription carisoprodol drug screen buy retin a online retin a cream uses http://www.graphicartsassociation.org/strattera/ strattera ritalin buy propecia online buy propecia with no prescription buy priligy online no prescription buy cheap priligy uk buy sildenafil online no prescription sildenafil 50 mg para que sirve buy tadalafil online no prescription tadalafil 20 mg bula http://www.defensivedriving.com.au/xanax/ what are the long term effects of taking xanax buy valium online valium compared to xanax mg http://www.ccmetal.com/ativan/ drug for ativan overdose buy klonopin without prescription taking klonopin for test anxietynn1

Leave a Reply

viagra